Τέτοιες υπηρεσίες «έξυπνης πόλης», μπορεί να είναι:

  • Ενίσχυση των ψηφιακών δημοτικών υπηρεσιών με στόχο λιγότερες επισκέψεις στο Δήμο, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση, περιορισμό του «χαρτοβασιλείου» της γραφειοκρατίας.
  • Εξυπηρέτηση στο χώρο τους όσων αδυνατούν να μετακινηθούν για το γνήσιο υπογραφής.
  • Open budget - ανοιχτός προς τους πολίτες ο προϋπολογισμός του Δήμου και παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσής του από όλους.
  • Ασύρματο δίκτυο σε σχολεία, πλατείες, κλπ.
  • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας του πολίτη με το Δήμο 24 ώρες και 365 μέρες το χρόνο.
  • Ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής προτάσεων και παραπόνων του πολίτη στο Δήμο.
  • Υπηρεσίες παροχής βοήθειας σε ευπαθή άτομα και σύνδεση, π.χ. μέσω εφαρμογών τηλε-ιατρικής.

Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

Άμεση εφαρμογή στο Δήμο μας ενός Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management - TQM) το οποίο μπορεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο χρηστής διοίκησης και ποιότητας ζωής. Συγκριτική αξιολόγηση υπηρεσιών (benchmarking) με μέτρο σύγκρισης τις «καλύτερες πρακτικές» (best practice) που εφαρμόζονται σε επιτυχημένους Ευρωπαϊκούς Δήμους.

  • Διαφανείς διαδικασίες προμηθειών και επικαιροποίηση των απαιτήσεων ποιότητας που οφείλουν να πληρούν οι προμηθευτές του Δήμου.
  • Ενεργό συμμετοχή των υπαλλήλων του Δήμου με θέσπιση πολιτικών υποκίνησης και επιβράβευσης της προσφοράς τους, στο πλαίσιο του ρόλο τους ως θεματοφύλακες του δημοσίου συμφέροντος.
  • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών ενσωματώνοντας την ανθρωποκεντρική κουλτούρα: «Πρώτα ο Δημότης».