Άμεσες προτεραιότητες μας είναι:

Αναδιάρθρωση μοντέλου καθαριότητας με στόχο τον διπλασιασμό της συχνότητας αποκομιδής απορριμμάτων – ΚΑΘΑΡΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ & ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ.

  • Ανάπτυξη δικτύου κάδων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών προ-διαλογής - χαρτί - γυαλί - πλαστικό - μέταλλο & δυνατότητα διανομής κάδων οικιακής κομποστοποίησης για περιοχές με περιαστικό - αγροτικό οικιστικό περιβάλλον.
  • Καθαρισμός ρεμάτων.
  • Χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων, με στόχο την εκτροπή από την ταφή.
  • Εξυγίανση όλων των περιοχών όπου υπάρχουν ανεξέλεγκτες ρίψεις μπαζών.

Σε επίπεδο υποδομών προγραμματίζουμε:

  • Ανάπτυξη μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων με δυνατότητα επεξεργασίας (κομποστοποίηση) του υλικού ‘καφέ’ κάδου (βιοαπόβλητα), ποσότητες ιλύος από την ΕΕΛ Μυγδονίας και κατά περίπτωση, γεωργικών υπολειμμάτων.
  • Σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών κάδων με υπογειοποιημένους κάδους που θα διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης δρομολόγησης κι απομακρυσμένου ελέγχου στάθμης απορριμμάτων. Το σύστημα αυτό αναμένεται να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά κόστη της υπηρεσίας καθαριότητας.

Παιδικές Χαρές!

Θέλουμε και μπορούμε να έχουμε ασφαλείς και ελκυστικούς χώρους αναψυχής για τα παιδιά μας με ανάπλαση των υφιστάμενων και κατασκευή νέων παιδικών χαρών. Σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας προτείνουμε την κατασκευή νέων χώρων αθλοπαιδιών και με την εγκατάσταση των απαιτούμενων οργάνων, περίφραξη των χώρων, τη φύτευση, την υδροδότηση και τον ηλεκτροφωτισμό και διασφαλίζουμε την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ τους.